GTV is uw professionele partner voor radiocommunicatie.
Wij doen verkoop, verhuur, service en projecten op maat.
Bekijk al onze diensten hier: www.gtv.be
Wenst u een offerte op maat? Contacteer ons vandaag: info@gtv.be | 056 730 730

Verkoopsvoorwaarden

 1. Behoudens schriftelijke afwijking zijn deze algemene voorwaarden toepasselijk op alle overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de algemene voorwaarden van de cliënt. De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden alsmede dat ze integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen.
 2. Onze prijzen en aanbiedingen verbinden ons niet en zijn op elk moment herzienbaar. Behoudens andersluidende overeenkomst wordt alles gefactureerd aan de prijzen geldig op de dag van de levering.
 3. Een bestelling aan andere voorwaarden dan deze vermeld in de op het moment van de bestelling geldende folders, prijslijsten, enz… is slechts bindend na onze schriftelijke bevestiging.
 4. De leveringstermijnen beginnen pas te lopen vanaf de dag dat wij in het bezit zijn van alle noodzakelijke elementen vanwege de klant en worden in samenspraak met de cliënt slechts gegeven bij wijze van inlichting. Indien de bestelling door de klant gewijzigd wordt, vervalt in elk geval automatisch de oorspronkelijke leveringstermijn.
 5. De koopwaar wordt geleverd in onze magazijnen. De overdracht van het risico gebeurt van zodra de overeenkomst gesloten wordt. De koopwaar blijft evenwel onze eigendom tot op het moment van de volledige betaling. Elk transport gebeurt op risico en kosten van de cliënt. Het gebruik van de materialen is op verantwoordelijkheid van de klant volgens de geldende wetgeving en/of een geldige vergunning
 6. Ingeval de cliënt na ingebrekestelling weigert de levering in ontvangst te nemen of ze onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst van rechtswege aanzien als ontbonden ten zijnen nadele, en zal hij uit dien hoofde een schadevergoeding verschuldigd zijn waarvan het minimum forfaitair en conventioneel vastgesteld wordt op 25% van de prijs, B.T.W. exclusief, hetgeen meer gevorderd wordt te bewijzen door ons.
 7. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn onze facturen betaalbaar op het ogenblik van de levering op onze zetel, contant en zonder korting. Ingeval niet contant betaald of niet tegen de aangeduide vervaldag, loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente van 12% per jaar. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht om de betaling van de goederen uit te stellen.
 8. Ingeval één of meerdere facturen niet contant worden betaald of niet tegen de aangeduide vervaldag, en na aangetekende ingebrekestelling, zal het bedrag van elke factuur van rechtswege verhoogd worden met 12% met een minimum van 50,00 euro en een maximum van 2.500,00 euro, dit ten titel van conventionele forfaitaire schadevergoeding voor buitengerechtelijke kosten. Vanaf de ingebrekestelling loopt op deze schadevergoeding eveneens van rechtswege de conventionele rente van 12% per jaar. Op deze schadevergoeding is, na ingebrekestelling ook moratoire en eventuele gerechtelijke rente verschuldigd aan de wettelijke rentevoet.
 9. Ingeval niet contant wordt betaald of niet tegen de aangeduide vervaldag behouden wij ons eveneens het recht voor de uitvoering van andere orders te annuleren of op te schorten.
 10. De betaling zonder enig voorbehoud, zelfs van een deel van het bedrag van een factuur, geldt als aanvaarding van deze factuur. Eventuele afkortingen zullen steeds worden aanvaard onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.
 11. Onze prijzen gelden steeds exclusief B.T.W. Alle andere belastingen en/of taksen die mochten verschuldigd zijn, zijn eveneens ten laste van de cliënt, ongeacht de  overheid die ze gevestigd mocht hebben. Bij verplichtte facturatie op digitale platformen volgens klantenspecificatie zal een éénmalige registratiekost van 50 euro, en per factuur een administratieve kost van 20 euro in rekening gebracht worden.
 12. Het voorbehoudloos in ontvangst nemen van de goederen geldt uitdrukkelijk als aanvaarding. Voorzover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk gebeurd is, dient elke klacht inzake de conformiteit van de koopwaar of inzake zichtbare gebreken te gebeuren per aangetekende en gemotiveerde brief binnen de acht dagen na de leveringsdatum en in elk geval vóór elk gebruik, dit op straffe van verval. Elke klacht betreffende de facturatie zelf dient op dezelfde manier te gebeuren binnen een termijn van tien dagen na factuurdatum, dit eveneens op straffe van verval.
 13. De cliënt kan slechts de vrijwaring wegens verborgen gebreken lastens ons inroepen, indien alle wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn. In dat verband is er uitdrukkelijk overeengekomen dat de “korte termijn” voorzien in art. 1648 B.W. beperkt wordt tot 2 maanden na de levering alsook dat elke aanspraak op basis van  verborgen gebreken is vervallen ingeval van bewerking, verandering, herstelling of doorverkoop door de cliënt of door derden. In elk geval is onze verantwoordelijkheid beperkt tot de herstelling van de vastgestelde gebreken en eventueel vervanging van deze onderdelen, mocht herstelling onmogelijk zijn, dit met volledige uitsluiting van elke mogelijke gevolgschade in hoofde van de cliënt en dit conform de voorwaarden van de constructeur of bij gebrek hieraan de voorwaarden van de distributeur.
 14. De verleende waarborg kan in elk geval nooit groter zijn dan de waarborg die verleend wordt door de constructeur of bij gebreke hieraan door zijn distributeur. De waarborg zal slechts geldig zijn in geval van inwerkingstelling en gebruik binnen de specificaties van het materiaal. De waarborg omvat niet de vervanging van het materiaal wegens slijtage, beschadiging ten gevolge van nalatigheid, onvoldoende controle en toezicht, gebrekkig onderhoud, verkeerd gebruik, enz. De waarborg geldt evenmin voor onderdelen met snelle slijtage wegens hun aard of gebruik en snelle slijtage omwille van corrosie of andere schadelijke inwerkingen van vloeistoffen, elektrische spanningsverschillen, stoffige omgeving, valschade, enz. De waarborg zal niet toepasselijk zijn op de apparaten of onderdelen die niet door ons geleverd werden. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor verwondingen of alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade van gelijk welke aard, veroorzaakt door een verkeerde inwerkingstelling of het gebruik van de apparaten. Wij zijn enkel en alleen waarborg verschuldigd wanneer de klant het eigendomsrecht heeft verworven en aan al zijn betalingsverbintenissen heeft voldaan, zonder dat hierdoor de waarborgtermijn kan verlengd worden.
 15. Herstelvoorwaarden: Een herstelling kan pas aanvangen na een juiste en volledige foutomschrijving. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies van data, hetzij door toeval, hetzij door overmacht en terzake kan er ons geen schadeloosstelling ten laste worden gelegd, noch kan ons de vervanging worden opgelegd van het materiaal of van onbruikbaar geworden onderdelen ervan. Het aanvaarden van een herstelling kan geen enkele verantwoordelijkheid inhouden m.b.t. de vastgestelde schade of defecten ongeacht de oorzaak, noch vóór, noch tijdens, noch na de behandeling van de herstelling en kan ook geen aanleiding vormen tot enige schadevergoeding. Op aanvraag kan een bestek voor herstelling gemaakt worden. Indien de herstelling niet moet uitgevoerd worden, zullen steeds bestekkosten aangerekend worden. Het ter herstel en/of ter opmaak van een voorafgaand bestek in ontvangst genomen toestel zal als waarborg dienen voor de betaling van de herstelkosten en/of bestekkosten en de cliënt kan in die zin slechts aanspraak maken op teruggave van het betrokken toestel dan nà betaling van deze herstel- en/of bestekkosten. Wanneer een herstelling hoge kosten met zich kan meebrengen, mag door ons een voorafgaand bestek gemaakt worden en mogen de kosten daarvan aangerekend worden indien niet tot herstel wordt overgegaan. Bestekken worden steeds opgemaakt onder voorbehoud van onzichtbare gebreken of gebreken die slechts zichtbaar worden bij het uitvoeren van de herstellingswerken. Indien de cliënt nalaat om binnen de 30 dagen nadat het bestek hem is overgemaakt een beslissing tot al dan niet herstel te nemen, zal vanaf dat ogenblik het risico op beschadiging, verlies, … van het toestel ten laste van de cliënt vallen. Tevens zal de cliënt, na ingebrekestelling om tot terugname van het betrokken toestel over te gaan, een bedrag van 2,50 EUR/dag verschuldigd zijn, dit ten titel van bewaarkosten.
 16. In geval van vreemde oorzaak (bijv.: oorlog, staking, natuurrampen, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen en koopwaar, enz…), zelfs indien ze geen definitieve en/of totale onmogelijkheid van uitvoering tot gevolg heeft, is het ons van rechtswege, doch na verwittiging van de cliënt, toegelaten onze verbintenissen éénzijdig op te schorten of te annuleren.
 17. Uitsluitend het Vredegerecht van het Kanton Harelbeke en de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van eventuele betwistingen. Het feit dat wij wissels zouden hebben aanvaard betekent geen schuldvernieuwing en wijzigt niets aan deze bevoegdheidsclausule. Enkel de Belgische wetgeving is toepasselijk.
© 2023 | www.gtv.be | +32 56 730 730 | info@gtv.be